1. เข้าไปที่Reservation
  2. เลือกวันเข้าพักและวันที่ออก
  3. เลือกแหล่งที่มาของลูกค้าเพือเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลในการทำการตลาด
  4. ตรวจสอบข้อมูลของห้องที่จะทำจอง
  5. หยิบใส่รถเข็นเพื่อเลือกห้องพักที่จะทำจองโดยการกดที่ปุ่ม Add to cart
  6. กดปุ่มContinueเพื่อไปสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของแขก
  7. ใส่ข้อมูลของแขกที่จะทำจองให้เรียบร้อย
  8. กดSaveเพื่อทำการยืนยันการจอง
  9. เสร็จสิ้น