มาถึงอีก 4 ฝ่ายที่เหลือกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ Accounting, Sales&Marketing, HR และ Engineer ใครยังไม่ได้อ่านตำแหน่งก่อนหน้า ตามอ่านเลย ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

1.Food&Beverage Controller บันทึกรายงานปริมาณ และราคาต้นทุน ในการซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม
2.Credit Manager กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ และการเรียกเก็บเงินทั้งหมด การปฏิบัติงาน
3.Income Auditor ตรวจสอบรายได้ประจำวันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4.Storekeeper ดูแลคลังพัสดุอาหาร และเครื่องดื่มคลังพัสดุทั่วไป โดยลงบัญชีนำเข้า
5.Receiving Clerk ตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งมาว่าถูกต้องตามที่สั่ง ก่อนที่จะรับของ
6.Account Payable Supervisor และเตรียมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบวิธีการ และระยะเวลาการจ่ายเงินของโรงแรม
7.Account Receivable Supervisor รับผิดชอบ และเก็บรักษาบันทึกรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเก็บยอดบัญชีลูกหนี้ของลูกค้า
8.Front Office Cashier มีหน้าที่รับ และเก็บบัญชีแยกประเภทของลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
9.Chief Accountant รับผิดชอบเรื่องรายการเงิน ตลอดจนการวิเคราะห์ทั้งปวง
10.Purchasing Manager มีหน้าที่รับผิดชอบจัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของทุกฝ่าย ทุกแผนก
11.Head Checker รับผิดชอบฝึกอบรม และกำกับดูแลพนักงานเก็บเงิน อาหาร และเครื่องดื่มทั้งหมด

ฝ่ายขาย และการตลาด

1.Director of Marketing วางนแผนการตลาด ควบคุมกำกับดูแลการทำการตลาดของโรงแรมทั้งหมด
2.Sales Manager บริหารงานในฝ่ายขายทั้งหมด ติดต่อชักจูง และให้บริการแก่ตัวแทนการนำเที่ยว และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้มาใช้บริการห้องพัก
3.Publice Relations Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นผู้เชื่อมโยงข่าวสารระหว่างโรงแรมกับสื่อมวลชน
4.House Photographer and Graphic Designer ช่างภาพประจำโรงแรม มีหน้าที่ถ่ายภาพ ออกแบบกราฟฟิกงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1.Personnel Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วางแผนกำลังคน คัดเลือกพนักงานบรรจุตำแหน่งต่างๆ
2.Training Manager ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานทุกแผนก เพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
3.Personnel clerk พนักงานที่ทำงานตามที่ผู้จัดการ และผู้ช่วยฝ่ายบุคคลมอบหมาย
4.Lawyer เป็นตัวแทนของโรงแรม ทำหน้าที่เจรจา ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การต่อสัญญาเช่า
5.Assistant Personnel Manager ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายบุคคล จัดการเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
6.Hotel Nurse พนักงานประจำห้องพยาบาล กรณีที่ลูกค้าเกิดการเจ็บป่วย

ฝ่ายช่าง

  • Chief Engineer หัวหน้าฝ่ายช่างรับผิดชอบการซ่อม และบำรุงรักษา เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นอกจากนี้ก็อาจจะมีแยกออกมาเป็น Electrical Technician, Plumber, Handyman, Sound Technician และหากมีสระว่ายน้ำก็จะมี Swimming-pool Attendant ที่คอยดูแลรักษาสระน้ำ คอยใส่สารเคมีในช่วงที่ปิดสระ

ใครสนใจงานไหนก็ลองดูประกอบกับตำแหน่งที่โรงแรมรับสมัครได้นะ

ขอขอบคุณที่มา : www.teacher.ssru.ac.th