Smart Finder คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในโรงแรม โดยประกอบไปด้วยโปรแกรมหลากหลายเข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่น ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีหน้าที่ต่างกันตามความต้องการของแต่ละแผนกในโรงแรม เพื่อช่วยในการบริการจัดการธุรกิจโรงแรมโดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น